Az ExperiCAD.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 

Általános tudnivalók a Szabályzatról

A Szabályzat célja, hogy rögzítse az expericad.hu (http://www.expericad.hu - és ezen domain aloldalai) weboldal (ExperiCAD Kft. székhely: 1119 Bp, Fehérvári út 157.) (a továbbiakban: Vállalkozó) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával ön, mint vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban a Vállalkozó összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzé tegye, illetőleg más módon feldolgozza.

 

Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Személyes adatok kezelése, felhasználása:

Adatkezelő: K a p á s   G e r g e l y, ExperiCAD Kft, ügyvezetője, tulajdonosa (székhely: 1119 Bp, Fehérvári út 157)

 

Általános cég adatok:

ExperiCAD Korlátolt felelőségű tárasaság  -  K a p á s   G e r g e l y, ExperiCAD Kft, ügyvezetője, tulajdonosa

Cég Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 157 9em 28.

Cég adószáma: 28963192-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-377552

Cég statisztikai számjele: 28963192-7112-113-01

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-377552

Cég főtevékenysége: 7112 '08 Mérnöki tevékenység, Műszaki Tanácsadás

 - Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában -

A Vállalkozó kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel az expericad.hu weboldalon, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó önkéntesen bocsát a rendelkezésére. Ezt a weboldalon tudja megtenni - a Kapcsolat mezők kitöltésével a Küldés (Send) gomb használatát követően. Különösen: név, lakcím (nem tartalmazza a mező), telefonszám, e-mail cím. A Vállalkozó a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, jár el, de a küldött leveleket(e-mail) tárolja a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait.

A Vállalkozó a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő bármikor kérhet felvilágosítást a Vállalkozó által kezelt adatairól. Kérheti azok módosítását, kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek, továbbá kérheti azok Vállalkozó adatbázisából való törlését – kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelezi Vállalkozót – a lent megadott email címen vagy telefonszámon.

A weblap karbantartását az adatkezelő végzi.

A weblap tárhelyét a Tarhely.Eu Kft. – www.tarhely.eu - biztosítja.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre www.expericad.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak/vásárlóinak/fogyasztóinak/ önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján sem kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Adatokat nem fogad és ezáltal nem dolgoz fel az oldal. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tartalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

 

Az Adatvédelmi incidensek kezelése a GDPR alapján

Vállalkozó aktívan igazolja az Európai Uniós rendeletnek (GDPR) történő megfelelését, az Adatvédelmi Szabályzat internetes oldalon történő megjelenítésével, az internetes rendelés folyamatában az adatvédelmi tájékoztató linkjének megjelenítésével, a hatósági ellenőrzések vagy érintett személyek tájékozódási igényének befogadásakor bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani a kért adatokat.

Adatvédelmi incidens – szándékos, gondatlan vagy véletlen adatvesztés/adatmódosulás, személyes adatokat, privacy-t érintő károk, kibertámadás stb. – esetén a Vállalkozó eljárási rendje a következő:

> számítógépről, weboldalról, tárhelyről az esetleges rosszindulatú fertőzés eltávolítása (kibertámadás esetén)

> az incidenst követően legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnál, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

> email-ben tájékoztatjuk az érintetteket az incidensről. Amennyiben az érintettek tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé Vállalkozó részéről, úgy a jelen adatvédelem oldalunkra mutató linket az expericad.com weboldalának nyitólapján megjelenítjük.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvános nyilvántartás készül itt az expericad.com Adatvédelmi oldalán:

– eddig nem történt még adatvédelmi incidens a www.expericad.hu adatkezelésének vonatkozásában.

A Vállalkozó biztosítja, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens esetén ne közvetlenül és azonnal kompromittálójának a személyes adatok. Ennek érdekében a weboldal szerkesztéséhez és a számlázáshoz használt számítógép – az esetleges vírusok, kártevők, kémprogramok betelepülése ellen, illetve adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében – professzionális (nem ingyenes) vírusirtó és kémprogramok elleni szoftveres védelemmel rendelkezik, melyet a Tárhely.Eu Kft biztosít és garantál.

Süti szabályzat (Cookie szabályzat)

A Süti szabályzat meghatározza az oldal használata (böngészése) közben a Vállalkozó által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (magyarul, süti) egy olyan kisméretű file, amely a felhasználóink számítógépén tárolódik, előzetes engedélykérést követően. A sütik nem alkalmasak a felhasználók azonosítására! A cookie segít az internetes forgalom elemzésében, és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban.

Az expericad.hu nem használ és kér be adatokat, csak elemez, mely teljesen anonim (nem azonosítunk be semmilyen felhasználót az oldal megtekintése során), a Google Analytics segítségével (https://www.google.com/analytics), így Cookie-kat nem használunk! Amennyiben böngészője cookie elfogadását kéri, úgy kérem utasítsa el és jelezze az info<kukac>expericad.hu e-mail címen.

Külső webes szolgáltatások

Az expericad.hu használ külső web-es szolgáltatásokat, mely teljesen anonim és semmilyen privát adatot nem kér be automatikusan, Google Analytics (https://www.google.com/analytics) és Yoast! (https://yoast.com/privacy-policy) adat elemző szoftvereket használjuk, a webes élmény növelése érdekében! 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a honlapon tájékoztatjuk. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók/vásárlók/fogyasztók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó/vásárló/fogyasztó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ennek közvetlen veszélye esetén bárki kezdeményezheti a NAIH - http://www.naih.hu adatvédelmi eljárását!

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az info<kukac>expericad.hu e-mail címen vagy a +36-30/450-15-75-ös számon. Emailre, 72 órán belül válaszolunk!

Utolsó frissítés: 2022.07.15.

2019 © Copyright expericad.hu

Close Menu